Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ToMoveYou - Runningtherapie & Leefstijlcoaching

ToMoveYou is een handelsnaam van eenmanszaak Anneke-Koops-Kruijer, opgericht mei 2015.
In de onderstaande tekst staat ToMoveYou ook voor Anneke Koops-Kruijer, als ook voor trainers die trainingen/cursussen verzorgen onder de noemer ToMoveYou.

Deelnemer staat voor deelnemer, dan wel deelneemster; die persoon, die een cursus, begeleiding of training volgt bij ToMoveYou. 

1.1 Trainingen en cursussen

Het aanmeldformulier/ deelnemer overeenkomst wordt door de deelnemer zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld. Het ondertekenen van het aanmeldformulier/ deelnemer overeenkomst is een akkoord van de deelnemer voor de door ToMoveYou gehanteerde voorwaarden.

Het volgen van de cursus of training of opvolgen van de adviezen verzorgd door een trainer van ToMoveYou is voor eigen risico. De trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en zaken, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens en/of na de cursus periode.

Indien de deelnemer twijfelt over zijn/haar gezondheid, is een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling, dan wel een goedkeuring van zijn/haar behandelend (huis)arts een eis voor deelname aan een cursus of training.

ToMoveYou houdt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, de cursus te annuleren, dan wel in overleg met de deelnemer de cursus, aanvangsdatum, cursusduur of cursuskosten te wijzigen. 

Bij verhindering van de deelnemer, dient de deelnemer zich voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet 24 uur van te voren geannuleerd is, is ToMoveYou gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Indien ToMoveYou door omstandigheden de trainingen/cursus annuleert is de deelnemer geen kosten verschuldigd. 

ToMoveYou houdt zich het recht voor om trainingen/cursussen door een externe trainer te laten verzorgen. Dit kan alleen na overleg en met goedkeuring van de deelnemer.

1.2 Geldzaken

Voor aanvang van de cursus deelt ToMoveYou de deelnemer mondeling of schriftelijk(e-mail) mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn indien niet exclusief vermeld inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. ToMoveYou is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren inden en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij ToMoveYou zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. De deelnemer heeft bij onvoorziene prijswijzigingen recht om per onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen.

Tenzij het anders is overeengekomen dient de betaling door de deelnemer per bankoverschrijving na ontvangst factuur eens per maand te geschieden.

Indien de factuur 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan, dan is ToMoveYou gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijke mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Het advies van ToMoveYou is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. ToMoveYou sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de deelnemer van door ToMoveYou verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ToMoveYou. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ToMoveYou verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is ToMoveYou nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van ToMoveYou om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van ToMoveYou te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. ToMoveYou is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidapsect.

1.3 Privacy en Klachten

ToMoveYou zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijk toestemming van de deelnemer. Uitzondering: indien er reden is dat de (psychische)gezondheid van de deelnemer in het geding is, kan contact opgenomen worden met de (verwijzende) psycholoog/psychiater/arts.

ToMoveYou accepteert op dit moment leden van het bestuur van de stichting Runningtherapie-Nederland als klachtencommissie. Klachten over het functioneren van ToMoveYou kunt u deponeren bij de stichting. Zij zullen als mediator c.q. vertrouwenspersoon optreden.

 ToMoveYou zal nooit en te nimmer de intentie hebben iemand een oor aan te naaien, dan wel met opzet schaden. ToMoveYou verwacht deze houding ook van anderen.

ToMoveYou

KvK nummer: 63359693
Mail: info@tomoveyou.nl
Tel: 0611243212

Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden.

Wij gebruiken Cookies

Accepteer deze koekjes om de website zo goed mogelijk te gebruiken en navigeren.